Wypytaj.pl

Regulamin

§1
Przedmiot regulaminu

Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.wypytaj.pl, którego właścicielem i administratorem jest firma Dige Nowak i Wspólnicy Sp.K., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Niedziałkowskiego 24.

§2
Informacje podstawowe

1. Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Dige Nowak i Wspólnicy.

2. Właściciel udostępnia pod adresem URL www.wypytaj.pl internetowy serwis społecznościowy umożliwiający jego użytkownikom odpowiadanie na zadane im przez innych (zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników) pytania w formie podobnej do wywiadu prasowego.

§3
Warunki techniczne

Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń i oprogramowania pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w szczególności:

 • a) komputera podłączonego do Internetu (zalecane jest łącze o przepustowości 512kbps),
 • b) przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz Cookies (zalecane są nowoczesne przeglądarki internetowe, m.in. Mozilla Firefox, Chrome, Opera oraz Safari).

§4
Tworzenie i wysyłanie treści do serwisu Wypytaj.pl

1. Użytkownik może odpowiadać na nieograniczoną liczbę pytań, administrator jednak zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości odpowiadania na pytania bez podania przyczyny w szczególności z powodu złamania postanowień tego regulaminu.

2. Z chwilą wprowadzenia danych do serwisu wypytaj.pl użytkownik przenosi na właściciela serwisu wszelkie majątkowe prawa autorskie i pokrewne do treści wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonanie praw zależnych, z możliwością ich wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji audiowizualnych i pozaaudiowizualnych takich jak:

 • a) utrwalanie na nośnikach audiowizualnych, multimedialnych, fotograficznych, informatycznych, poligraficznych tak analogowych jak i cyfrowych,
 • b) zwielokrotnienie technikami audiowizualnymi, multimedialnymi, fotograficznymi, informatycznymi, poligraficznymi, tak analogowymi, jak i cyfrowymi bez ograniczeń w zakresie ilości egzemplarzy,
 • c) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, czasowych ani terytorialnych,
 • d) wprowadzenie do pamięci komputera,
 • e) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych w tym sieci Internet,
 • f) rozpowszechnianie w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
 • g) publiczne wykonanie i publiczne odtworzenie,
 • h) wystawienie,
 • i) wyświetlenie,
 • j) najem,
 • k) dzierżawę,
 • l) nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne,
 • ł) nadanie za pomocą satelity,
 • m) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową i telewizyjną,
 • n) wydanie zbiorowe w wydaniach samodzielnych lub w wydaniach z utworami innych autorów,
 • o) zarejestrowanie całości bądź fragmentu jako wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego, znaku towarowego,
 • p) odtwarzanie w postaci plastycznej (przestrzennej) w dowolnej skali, ilości egzemplarzy i celu użytkowym.

3. Właściciel serwisu ma prawo przenoszenia majątkowych praw autorskich do treści na inne podmioty bez zgody użytkownika, a przejście tych praw nie jest ograniczone pod względem przedmiotowym, czasowym czy terytorialnym.

4. Użytkownik wyraża zgodę, aby na egzemplarzach utworu nie zamieszczano jego imienia, nazwiska lub pseudonimu artystycznego.

5. Zabronione jest tworzenie i wysyłanie treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających osoby, nakłaniających do nienawiści.

6. O tym czy dane pytanie / odpowiedź narusza powyższe zasady decyduje w szczególności subiektywna ocena właściciela serwisu.

7. Treści mogą zostać usunięte, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie przez nie regulaminu.

8. Wysyłając treści do serwisu użytkownik oświadcza, że wysłane przez niego treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

§5
Rejestracja użytkowników

1. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.

2. W czasie procesu rejestracji użytkownik podaje swój poprawny adres e-mail.

3. Adres e-mail użytkownika będzie przetwarzany w celach marketingowych, użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

4. Usunięcie adresu e-mail z bazy serwisu jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika, a na wyraźne życzenie użytkownika oznacza także usunięcie treści, które użytkownik wysłał do serwisu.

§6
Postanowienia końcowe

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu i/lub zasad nietykiety konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte.

3. Właściciel serwisu nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowany nietypową konfiguracją komputera użytkownika lub konfiguracją inną niż zalecana.

§7
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób, w maksymalnym dopuszczonym przez prawo zakresie, za treści publikowane przez użytkowników na łamach serwisu.

2. Właściciel nie odpowiada w żaden sposób za sytuacje wynikające z udostępnienia przez użytkownika nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.

3. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby serwis działał prawidłowo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, niedozwoloną ingerencją użytkowników i osób trzecich oraz za zdarzenia bezpośrednio niezależne od niego.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych użytkowników wynikającą z awarii sprzętu lub sieci internetowej.

5. Właściciel zastrzega sobie prawo do anonimowego publikowania treści przesłanych do niego, a związanych z działaniem serwisu, poradami i sugestiami.

6. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonania cesji wszelkich praw związanych z serwisem, bez możliwości jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony użytkowników.